Два аксакала...
"Аксакал" - дословно: белобородый...